Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Uzzināt vairāk

Kvalifikācijas paaugstināšana
  • Cena 55 €
  • Kontaktpersona: SIA EiroVest
  • Mājas lapa:  
  • Adrese: Doma laukums 1, Rīga
  • Tālruņa numurs: Parādīt numuru
  • Rubrika:Pakalpojumu piedāvājums
Kvalifikācijas celšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem Rīgā – ‘’Grāmatvedības kārtošana 2017. gadā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu’’ (30 māc.st.)

Finanšu grāmatvedības uzskaite un informācijas atspoguļošana finanšu pārskatos atbilstoši MK noteikumiem Nr. 755 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” no 2015. gada 22. decembra.

Kursa garums: 30 māc.stundas, 5 nodarbības
Pasniedzējs: Aivars Ludboržs – revīzijas projektu vadītājs
Nodarbības notiek: 06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 03.11
Nodarbību laiks: no 13:00 līdz 15:00
Nodarbību valoda: Latviešu valoda
Norises vieta: Rīgas centrs

Kursa programmā:
1. Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes.
2. Meža un mežaudzes uzskaites īpatnības grāmatvedībā.
3. Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes.
4. Uzkrājumu, debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes.
5. Kārtību, kādā novērtē finanšu nomas un operatīvās nomas darījumus.
6. Kārtība, kādā novērtē saņemto valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finanšu palīdzību, ziedojumus un dāvinājumus naudā vai natūrā.
7. Kārtība, kādā sabiedrība, kura ir būvdarbu veicējs vai citu ilgtermiņa līgumdarbu izpildītājs, uzskaita un novērtē ar būvdarbu līgumu vai citu ilgtermiņa līgumu saistītos ieņēmumus un izdevumus.
8. Kārtība, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus.
9. Kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus.
10. Kārtība, kādā finanšu pārskatu sagatavo sabiedrība, kura neatbilst darbības turpināšanas principam.
11. Kārtība, kādā sagatavo finanšu pārskatu par periodu, kas īsāks par pārskata gadu (starpperiodu pārskats).

Maksa par kursiem:
55.00 EUR + PVN/nodarbība,
275.00 EUR + PVN/pilns kurss


Vairāk informācijas SIA “EiroVest” mājaslapā sadaļā ''Kursi''

Iesniegšanas datums: 02.08.17