Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Uzzināt vairāk

Juridiskie pakalpojumi
  • Cena 50 €
  • Kontaktpersona: 29222176
  • Mājas lapa:  
  • Adrese: Marijas iela 1, Rīga
  • Tālruņa numurs: Parādīt numuru
  • Rubrika:Pakalpojumu piedāvājums
Laulības šķiršānas. *Расторжение брака.
-Vienošanās par laulības šķiršanu pie notāra minimālos termiņos.
-Laulības šķiršanas lietas tiesas ceļā, ja laulātie nevar vienoties.
-Ģimenes strīdi ar ārvalsts pilsoņu piedalīšanos.
-Laulāto kopīpašuma sadale.
-Uzturlīdzekļu piedziņa, uzturlīdzekļu apmērā samazināšna vai palielināšana.
-Par bērna dzīvesvietas noteikšanu.
-Saskarsmes kārtības ar bērnu noteikšana pēc laulības šķiršanas.
-Paternitātes apstrīdēšana, atcelšana vai paternitātes fakta noteikšana tiesas kārtībā.
-Bērna uzvārda maiņa.
-Adopcija, aizbildnība un vecāku aizgādnības tiesības.
-Pilnīga aizgādnības tiesību atņemšana.
-Vecāku un bērnu savstarpēju tiesību un pienākumu jautājumi.

30 dienas ir obligātais LR likumā noteiktais minimālais termiņš, kas nepieciešams laulības šķiršanai pie notāra pēc dokumentu parakstišanas.

Lai ievērotu Jūsu personīgās intereses laulības šķiršanas procesā, ir jākonsultējas ar mūsu tiesību zinātņu maģistriem.

Aģentūra «Alianse Baltija».
Rīga, Marijas iela 1, 3. stāvs (pretī dzelzceļa stacijas pulkstenim, vienā ēkā ar «Latvijas Balzams» veikalu).

Расторжение брака.
-Соглашение при разводе нотариального порядка за минимальный срок.
-Бракоразводные дела в судебном порядке, если супруги не могут договориться.
-Семейные споры с участием иностранных граждан.
-Раздел совместного имущества супругов.
-Взыскание алиментов, увеличение или уменьшение размера алиментов.
-Об определении места жительства ребёнка.
-Установление порядка общения с ребёнком после развода.
-Оспаривание, лишение отцовства, либо установление в судебном порядке факта отцовства.
-Смена фамилии ребёнка.
-Усыновление (удочерение), опека и родительское право попечения.
-Полное лишение права попечения.
-Вопросы взаимных прав и обязанностей родителей и детей.

Обязательный срок, установленный законом ЛР, необходимый для расторжения брака у нотариуса после подписания документов - 30 дней.

Чтобы соблюсти Ваши личные интересы при расторжении брака, следует проконсультироваться с нашими магистрами юриспруденции.

Агентство «Alianse Baltija».
Рига, улица Марияс». 1, 3 этаж (напротив часов железнодорожного вокзала, в одном здании с магазином «Latvijas Balzams»).

Iesniegšanas datums: 14.06.18